Αποφάσεις

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 754ΧΩΗ9-ΟΙ8 Αρ. Πρωτ.: 10710 23 Μαρτίου 2018

Αποδέσμευση. Καθαρισμός έκτασης πράξης εφαρμογής Δερπανόπουλου

ΑΔΑ: ΩΔΔΗΩΗ9-ΜΩΘ Αρ. Πρωτ.: 539 23 Μαρτίου 2018

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΞOΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α » ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ » ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » , ΥΠΟΕΡΓΟ » ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ( MIS ) 5001996.

ΑΔΑ: 6ΗΦΦΩΗ9-ΘΣ4 Αρ. Πρωτ.: 10601 23 Μαρτίου 2018

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 6ΦΜΩΩΗ9-ΠΚΥ Αρ. Πρωτ.: 10570 23 Μαρτίου 2018

Απασχόληση και τοποθέτηση ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017). (Αριθμ. 390/2018 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 68ΩΚΩΗ9-Ε8Β Αρ. Πρωτ.: 10482 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το σάρωθρο ΜΕ 88530.

ΑΔΑ: Ω9ΖΡΩΗ9-ΛΜΨ Αρ. Πρωτ.: 10514/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 3103 και ΜΕ 63528 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω2ΦΡΩΗ9-ΑΓ9 Αρ. Πρωτ.: 10347/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΤΚΡ 5516 της Υπηρεσίας ¨Κ.Η.Φ.Η¨ και ΚΗΙ 5329 της Υπηρεσίας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 970ΚΩΗ9-1Δ0 Αρ. Πρωτ.: 10345/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού και λοιπών αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο οχημάτων της Δ/νσης Επιχ/κού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 9461ΩΗ9-1ΤΨ Αρ. Πρωτ.: 10340/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΜΕ 63599 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΛΤΠΩΗ9-ΖΟΟ Αρ. Πρωτ.: 10337/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΙ 8160 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Μ8ΕΩΗ9-Ξ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 10437/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 5488, ΚΗΗ 3569 και ΚΗΙ 8172 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Ν2ΞΩΗ9-Ι7Σ Αρ. Πρωτ.: 10438/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας ¨Κ.Δ.Α.Π.¨ του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΒΜ1ΩΗ9-ΖΗ1 Αρ. Πρωτ.: 10443/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας ¨Κ.Δ.Α.Π.¨ του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 67Β5ΩΗ9-Ψ78 Αρ. Πρωτ.: 10445/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΜΕ 63599 και ΜΕ 92398 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΨΤΜ9ΩΗ9-4ΥΣ Αρ. Πρωτ.: 10447/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού και λοιπών αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο οχημάτων της Δ/νσης Επιχ/κού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6Σ6ΟΩΗ9-Ν4Θ Αρ. Πρωτ.: 10453/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού και λοιπών αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο οχημάτων και το γραφείο κίνησης της Δ/νσης Επιχ/κού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ψ6ΣΔΩΗ9-Ξ1Β Αρ. Πρωτ.: 10457/22-3-2018 22 Μαρτίου 2018

«Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λειτουργία του Ληξιαρχείου»

ΑΔΑ: Ψ4ΩΓΩΗ9-ΖΛΡ Αρ. Πρωτ.: 10228 21 Μαρτίου 2018

Ανάθεση καθηκόντων της τήρησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του Ληξιαρχείου, του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και της Γραμματειακής Υποστήριξης του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ37ΞΩΗ9-59Ρ Αρ. Πρωτ.: 9762 21 Μαρτίου 2018

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας τριφυλλιού & λοιπών ζωοτροφών για τις ανάγκες του Ζωολογικού κήπου του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΙΒ2ΩΗ9-ΩΩΠ Αρ. Πρωτ.: 10030 21 Μαρτίου 2018

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι