Αποφάσεις

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: Ω5ΔΤΩΗ9-8ΞΞ Αρ. Πρωτ.: 3627 6 Φεβρουαρίου 2018

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: ΩΩΜ0ΩΗ9-ΚΔΓ Αρ. Πρωτ.: 3582 6 Φεβρουαρίου 2018

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 6ΖΕΛΩΗ9-Γ44 Αρ. Πρωτ.: 3452 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: Ω6ΛΜΩΗ9-Κ6Ε Αρ. Πρωτ.: 385 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: 6ΠΓΓΩΗ9-ΨΑΝ Αρ. Πρωτ.: 382 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: 7ΤΘΞΩΗ9-Ρ2Β Αρ. Πρωτ.: 384 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: ΩΘ2ΝΩΗ9-ΥΟΦ Αρ. Πρωτ.: 383 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: 68ΧΝΩΗ9-ΟΧΤ Αρ. Πρωτ.: 381 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: ΩΥΣΣΩΗ9-ΖΑΨ Αρ. Πρωτ.: 380 5 Φεβρουαρίου 2018

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

ΑΔΑ: 6ΜΣΘΩΗ9-5Ε6 Αρ. Πρωτ.: 379 5 Φεβρουαρίου 2018

Έργα

ΑΔΑ: ΩΗΗΜΩΗ9-ΛΟ9 Αρ. Πρωτ.: 378 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: 6Ι7ΡΩΗ9-3ΚΣ Αρ. Πρωτ.: 377 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: 6ΣΖΘΩΗ9-Ι0Κ Αρ. Πρωτ.: 376 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: 692ΣΩΗ9-9ΣΔ Αρ. Πρωτ.: 375 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: 7Θ9ΜΩΗ9-6Ξ6 Αρ. Πρωτ.: 374 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: 6Δ95ΩΗ9-ΘΦΦ Αρ. Πρωτ.: 373 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: Ω7ΓΒΩΗ9-ΗΥΤ Αρ. Πρωτ.: 372 5 Φεβρουαρίου 2018

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΑΔΑ: ΩΤΟΑΩΗ9-ΖΣΒ Αρ. Πρωτ.: 371 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΑΔΑ: 6ΗΛΛΩΗ9-9Γ9 Αρ. Πρωτ.: 370 5 Φεβρουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ΑΔΑ: 6ΤΝ2ΩΗ9-ΛΥΞ Αρ. Πρωτ.: 366 5 Φεβρουαρίου 2018

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι