Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56477 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 72ΔΣΩΗ9-4ΡΝ Αρ. Πρωτ.: 69272/22-12-2017 22 Δεκεμβρίου 2017

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: ΩΥΛΕΩΗ9-16Κ Αρ. Πρωτ.: 69253 22 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56675 και ΑΜ 57689 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΥ3ΡΩΗ9-32Γ Αρ. Πρωτ.: 69270/22-12-2017 22 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΤΚΡ 5516 της Υπηρεσίας «Κ.Η.Φ.Η.» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω201ΩΗ9-868 Αρ. Πρωτ.: 69268/22-12-2017 22 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56477 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 70Ω8ΩΗ9-1ΧΦ Αρ. Πρωτ.: 69267/22-12-2017 22 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση τευχών & απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης τοπικού σχεδίου δράσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact III – Urb Inclusion -Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT III 2014 – 2020

ΑΔΑ: ΨΟΝΔΩΗ9-ΘΛΞ Αρ. Πρωτ.: 69224 21 Δεκεμβρίου 2017

Τροποποίηση της αριθμ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου ως προς τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων, Αικατερίνης Γεωργαλή του Νικολάου κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ / Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.

ΑΔΑ: ΩΥΜ1ΩΗ9-ΑΤΩ Αρ. Πρωτ.: 69158 21 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών συγκροτημάτων – εξειδικευμένος δοκιμαστικός εξοπλισμός (e-KEΠ)

ΑΔΑ: ΩΟΟ7ΩΗ9-5Α4 Αρ. Πρωτ.: 69108 21 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ)» του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΙΗΤΩΗ9-Δ13 Αρ. Πρωτ.: 69130 21 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας Έντυπου Υλικού για τις δραστηριότητες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

ΑΔΑ: 7ΞΦΞΩΗ9-3ΑΕ Αρ. Πρωτ.: 69083 21 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 65Χ6ΩΗ9-ΦΓΤ Αρ. Πρωτ.: 69114 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 61Υ4ΩΗ9-ΜΗ5 Αρ. Πρωτ.: 69061 21 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

ΑΔΑ: 9460ΩΗ9-ΘΗ4 Αρ. Πρωτ.: 68893 20 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευές ελαστικών των οχημάτων ΚΗΥ 5458 και ΚΗΥ 3164.

ΑΔΑ: Ω9ΖΕΩΗ9-49Π Αρ. Πρωτ.: 69003/20-12-2017 20 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας επισκευής ελαστικού του οχήματος ΚΗΙ 8160.

ΑΔΑ: ΩΕ7ΙΩΗ9-4Β5 Αρ. Πρωτ.: 68999/20-12-2017 20 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής του οχήματος ΜΕ 88530.

ΑΔΑ: ΨΔΤΖΩΗ9-ΜΑ7 Αρ. Πρωτ.: 69000/20-12-2017 20 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

ΑΔΑ: ΨΚΚΒΩΗ9-ΥΥΑ Αρ. Πρωτ.: 69006 20 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ελαστικών για το όχημα ΚΗΗ 3569.

ΑΔΑ: ΨΕΝ0ΩΗ9-ΘΓΞ Αρ. Πρωτ.: 69001/20-12-2017 20 Δεκεμβρίου 2017

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων για τα Συνεργεία οχημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 732ΖΩΗ9-69Τ Αρ. Πρωτ.: 69002/20-12-2017 20 Δεκεμβρίου 2017

Καθήκοντα αναπλήρωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της.

ΑΔΑ: 7Κ3ΓΩΗ9-Φ31 Αρ. Πρωτ.: 68656 20 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι