Αποφάσεις

ΧΕΠ 3040 Β

ΑΔΑ: 7ΧΚΑΩΗ9-Η4Ε 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3057 (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ)

ΑΔΑ: ΩΞΔΣΩΗ9-ΔΩΝ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΕΠ 3038 Β

ΑΔΑ: ΒΖΨΝΩΗ9-ΒΓΙ 24 Δεκεμβρίου 2014

Θέση σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου του Δήμου μας Χρήστου Μαντζαβέλα του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄

ΑΔΑ: 73ΛΠΩΗ9-ΖΙΨ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 3050

ΑΔΑ: Β8ΨΞΩΗ9-ΕΗΨ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

ΑΔΑ: Ω2ΡΠΩΗ9-ΔΝΞ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3047

ΑΔΑ: 7ΖΖ0ΩΗ9-Β66 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3056 (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ)

ΑΔΑ: 7ΡΒΝΩΗ9-ΛΗ7 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3045 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: 78ΦΝΩΗ9-1ΙΗ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

ΑΔΑ: ΩΤΣΨΩΗ9-ΤΔΙ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3044

ΑΔΑ: ΩΛ3ΨΩΗ9-ΔΔΥ 24 Δεκεμβρίου 2014

Έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για τις εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 6Λ32ΩΗ9-149 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3041 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: Β3ΨΑΩΗ9-Α2Υ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3055

ΑΔΑ: 74ΡΔΩΗ9-1Ρ3 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3039

ΑΔΑ: 7ΕΖΨΩΗ9-6ΘΒ 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3035 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: 7ΖΥ1ΩΗ9-Ω03 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3011

ΑΔΑ: ΒΑ1ΜΩΗ9-ΞΘΔ 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3034 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: 72ΟΦΩΗ9-ΥΟ8 23 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 3008

ΑΔΑ: ΩΠ8ΓΩΗ9-ΒΟΡ 23 Δεκεμβρίου 2014

Τροποποίηση της υπ. αριθ. 73782/1.12.2014 Σύμβασης προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩΗ9-8ΑΖ 23 Δεκεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι