Αποφάσεις

Εκτέλεση εργασίας τοποθέτηση σετ ζυγαριάς, τοποθέτηση δαχτυλιδιών, έλεγχος ΚΤΕΟ.

ΑΔΑ: ΒΧΩΧΩΗ9-ΜΩΚ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο σετ ζυγαριάς και δυο δαχτυλιδιών σούστας, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3116 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤΨΨΩΗ9-Ε6Κ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3556 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΖΜΞΩΗ9-ΙΝΥ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας επισκευή σούστας.

ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΗ9-741 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο συνεμπλόκ σούστας, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8176 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΥΗΜΩΗ9-1ΧΩ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας εξαγωγή σούστας, εισαγωγή συνεμπλόκ.

ΑΔΑ: Ω1ΧΔΩΗ9-ΚΝ5 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ173Γ

ΑΔΑ: ΩΘΓΖΩΗ9-ΕΘΔ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3112 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΜΓΩΩΗ9-ΥΑΤ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 172Γ

ΑΔΑ: ΩΙ7ΔΩΗ9-ΑΦΝ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτέλεση εργασίας αλλαγή και ενίσχυση βαρέλας –εσωτερικά κολλήματα.

ΑΔΑ: ΩΙΡΛΩΗ9-ΞΘΡ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 171Γ

ΑΔΑ: Β212ΩΗ9-606 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός φίλτρου βάσης κομπλέ, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8168 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΓΒ0ΩΗ9-ΤΟΩ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 170Γ

ΑΔΑ: Β2Ζ7ΩΗ9-9ΔΕ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός καθρέπτη και ενός φίλτρου πετρελαίου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5446 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω55ΨΩΗ9-ΖΩ4 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 169Γ

ΑΔΑ: ΩΦΜ5ΩΗ9-ΨΨ1 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3114 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω898ΩΗ9-ΦΔ4 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΕΠ 167Γ

ΑΔΑ: 60ΑΝΩΗ9-1ΝΙ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3183 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 73ΞΕΩΗ9-ΝΦΟ 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 7Μ2ΤΩΗ9-ΠΒΦ 12 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8176 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΔ03ΩΗ9-ΛΝ3 12 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι