Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2626 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: ΩΨΡ6ΩΗ9-Τ0Θ 13 Νοεμβρίου 2014

ΧΕΠ 2625 Β

ΑΔΑ: Ω2ΕΕΩΗ9-Λ48 13 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2624 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: 6ΠΤ7ΩΗ9-Μ68 13 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2623 (ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΑΔΑ: 7ΙΖΝΩΗ9-4ΒΚ 13 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΑ: 7ΘΒΩΩΗ9-8Α3 12 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΑ: ΩΞΣΩΩΗ9-6ΝΣ 12 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΔΑ: Ψ4Β6ΩΗ9-ΘΣΝ 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο μάκτρων καθαριστήρων, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48578 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 6ΞΙΥΩΗ9-8ΨΧ 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3114 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 791ΗΩΗ9-4ΜΑ 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο σετ τσιμουχών πρέσας, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3105 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 77ΞΨΩΗ9-Ζ99 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο οπίσθιων φαναριών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8185 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 76ΠΩΩΗ9-ΔΦ3 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ταπέτων αυτοκινήτου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5326 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΤΘΑΩΗ9-ΠΦ3 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8175 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΨΝ6ΩΗ9-ΤΘΨ 12 Νοεμβρίου 2014

Καταβολή αποζημίωσης της υπαλλήλου Ευεργενείας Φαλτάκα του Θωμά, κατηγορίας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Δ΄, στη Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου λόγω απολύσεως

ΑΔΑ: 7ΔΕΤΩΗ9-ΑΥ2 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας μιας αντλίας συμπλέκτη κάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5322 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Η0ΧΩΗ9-ΚΔ1 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 56477 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΟΟ8ΩΗ9-5ΗΜ 12 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΑ: 7Μ7ΜΩΗ9-0Δ0 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο αεραγωγών αλουμινίου Φ50 και Φ60, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3102 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΩΛΛΩΗ9-ΡΓΛ 12 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ

ΑΔΑ: 7ΕΝΡΩΗ9-ΚΛΟ 12 Νοεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός μαρκουτσιού 5/8, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60003 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 78ΣΓΩΗ9-ΒΟΑ 12 Νοεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι