Αποφάσεις

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3114 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω898ΩΗ9-ΦΔ4 12 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη Προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών των παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Τρικκαίων, δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180/Α/9-9-99) (Αριθμ. 597/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: 7ΛΥΨΩΗ9-9ΞΘ 11 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3569 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΣΖΜΩΗ9-ΙΧΡ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3583 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΟΝΡΩΗ9-ΞΑ4 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5457 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΦ64ΩΗ9-ΥΣΗ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω , για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5489 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΒΖΙΕΩΗ9-Θ4Ψ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Δημάρχου» στον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων (Αριθμ. 594/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΘ41ΩΗ9-ΞΣΨ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Εξουσιοδότηση βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων (Αριθμ. 592/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΩ25ΩΗ9-6Μ8 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχου ως προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αριθμ. 591/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: Β85ΘΩΗ9-7Θ0 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμαρινών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 74ΕΙΩΗ9-ΔΔ2 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας λαμαρινών για κόλλημα βαρέλας απορριμματοφόρου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2297 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΜΟ7ΩΗ9-ΩΟΘ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών όπως παρακάτω, για το Συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΛΦΤΩΗ9-Γ4Ρ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός δοχείου λαδιού, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 56477 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΓΑΞΩΗ9-Λ6Ο 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω , για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3556 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7Ν26ΩΗ9-Θ9Τ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας μιας υδραυλικής αντλίας φτερωτής, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88530 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΘΡ3ΩΗ9-7Σ2 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5323 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω90ΣΩΗ9-Υ75 10 Σεπτεμβρίου 2014

Αποκατάσταση και Μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου. Υποέργο 8:»Δημιουργία Ντοκιμαντέρ – Video για τον Μύλο Ματσόπουλου

ΑΔΑ: ΩΜΛΒΩΗ9-7Θ6 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ.

ΑΔΑ: Ω5ΜΖΩΗ9-ΦΧ1 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΤΕΤΩΗ9-Α2Β 8 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση της εργασίας Αξιολόγησης, Ελέγχου και Έκδοσης Πιστοποίησης τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω3ΜΡΩΗ9-ΘΣ3 5 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι