Αποφάσεις

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τεσσάρων ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5323 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω90ΣΩΗ9-Υ75 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3569 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΣΖΜΩΗ9-ΙΧΡ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3583 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΟΝΡΩΗ9-ΞΑ4 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας δυο ελαστικών, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5457 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΦ64ΩΗ9-ΥΣΗ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών όπως παρακάτω , για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5489 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΒΖΙΕΩΗ9-Θ4Ψ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Δημάρχου» στον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων (Αριθμ. 594/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΘ41ΩΗ9-ΞΣΨ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Εξουσιοδότηση βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων (Αριθμ. 592/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: ΩΩ25ΩΗ9-6Μ8 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχου ως προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αριθμ. 591/2014 Απόφαση Δημάρχου)

ΑΔΑ: Β85ΘΩΗ9-7Θ0 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμαρινών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 74ΕΙΩΗ9-ΔΔ2 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας λαμαρινών για κόλλημα βαρέλας απορριμματοφόρου, για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2297 Όχημα του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: 7ΜΟ7ΩΗ9-ΩΟΘ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών όπως παρακάτω, για το Συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: ΩΛΦΤΩΗ9-Γ4Ρ 10 Σεπτεμβρίου 2014

Αποκατάσταση και Μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου. Υποέργο 8:»Δημιουργία Ντοκιμαντέρ – Video για τον Μύλο Ματσόπουλου

ΑΔΑ: ΩΜΛΒΩΗ9-7Θ6 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ.

ΑΔΑ: Ω5ΜΖΩΗ9-ΦΧ1 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΤΕΤΩΗ9-Α2Β 8 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση της εργασίας Αξιολόγησης, Ελέγχου και Έκδοσης Πιστοποίησης τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΔΑ: Ω3ΜΡΩΗ9-ΘΣ3 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΒΥΦΔΩΗ9-ΩΔΞ 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΓΠ5ΩΗ9-ΗΝΩ 4 Σεπτεμβρίου 2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΑΔΑ: ΩΣ0ΞΩΗ9-ΑΕΦ 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχων (Αριθμ. 501/2014 Απόφαση Δημάρχου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔΑ: ΩΚΛ8ΩΗ9-Ι7Κ 3 Σεπτεμβρίου 2014

Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας: «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών καναπέδων, κλπ των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων».

ΑΔΑ: 72ΘΗΩΗ9-ΤΞΖ 3 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων σε αριθμούς

Μείνετε Συνδεδεμένοι