Αποφάσεις

Έγκριση επιστροφής εγγύησης

ΑΔΑ: ΩΚΑΖΩΗ9-Μ72 Αρ. Πρωτ.: 37130 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση και λειτουργία της Δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων»

ΑΔΑ: ΨΨ6ΞΩΗ9-4ΛΜ Αρ. Πρωτ.: 37128 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε ΚΟΖΙΑΚΑ)»

ΑΔΑ: 6ΒΓΗΩΗ9-ΥΧΑ Αρ. Πρωτ.: 36615 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λογαριασμών των τιμολογίων πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΔΑ: ΩΨΛΑΩΗ9-Κ98 Αρ. Πρωτ.: 37182 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: ¨ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ»

ΑΔΑ: 7ΥΥΩΩΗ9-ΘΤΧ Αρ. Πρωτ.: 37181 18 Ιουλίου 2017

Διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»

ΑΔΑ: ΨΙΦΑΩΗ9-Ρ1Υ Αρ. Πρωτ.: 37179 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 800,00€ για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: Λήψη και έλεγχος πυρήνων αντοχής υλικών (σκυροδέματος & κονιαμάτων) – Οικία Μάντζαρη

ΑΔΑ: ΨΩ1ΙΩΗ9-ΧΕΣ Αρ. Πρωτ.: 37154 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης

ΑΔΑ: 6ΦΥΦΩΗ9-ΡΚ1 Αρ. Πρωτ.: 37153 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

ΑΔΑ: Ψ6ΥΩΩΗ9-8Ι4 Αρ. Πρωτ.: 37129 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ποσού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΩΡ1ΨΩΗ9-Ε7Ρ Αρ. Πρωτ.: 37087 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής από πληρωμή δαπανών στο Κτηματολόγιο

ΑΔΑ: ΨΠΚΡΩΗ9-ΑΣ5 Αρ. Πρωτ.: 37086 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΑΔΑ: ΨΗΨΗΩΗ9-Ξ91 Αρ. Πρωτ.: 37062 18 Ιουλίου 2017

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΑΔΑ: Ψ0ΜΩΩΗ9-Κ99 Αρ. Πρωτ.: 34532 18 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 473/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 7ΤΝΕΩΗ9-6Ρ8 Αρ. Πρωτ.: 36274 14 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 482/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΩΝ68ΩΗ9-ΣΡ6 Αρ. Πρωτ.: 36242 14 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 470/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 7ΔΙΜΩΗ9-Ρ2Ε Αρ. Πρωτ.: 35699 13 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 469/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: Ω9ΗΙΩΗ9-Ξ3Ι Αρ. Πρωτ.: 35663 13 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 503/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 7ΔΨΑΩΗ9-Υ68 Αρ. Πρωτ.: 35960 13 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 509/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: ΨΔ62ΩΗ9-ΨΚ5 Αρ. Πρωτ.: 35910 13 Ιουλίου 2017

Αποστολή της αριθ. 512/2017 Απόφασης Δήμου Τρικκαίων

ΑΔΑ: 6Ψ1ΧΩΗ9-Φ3Ζ Αρ. Πρωτ.: 35964 13 Ιουλίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι