Αποφάσεις

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του οικοπέδου με αριθμό 244, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρδανίου, Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό τη δημιουργία Πολυδύναμου Πνευματικού Κέντρου Αρδανίου.

ΑΔΑ: 6Υ5ΕΩΗ9-242 Αρ. Πρωτ.: 1712 17 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου στο Διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων.

ΑΔΑ: 604ΩΩΗ9-ΝΙ6 Αρ. Πρωτ.: 1643 16 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση της αριθμ. 977/2017 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 504/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Καθορισμός αντιτίμου χρήσης και λοιπών χρεώσεων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 566/2016 Α.Δ.Σ.».

ΑΔΑ: ΩΘΑΑΩΗ9-ΕΦ3 Αρ. Πρωτ.: 1642 16 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση της αριθμ. 194/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.535 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 153».

ΑΔΑ: 6803ΩΗ9-Δ70 Αρ. Πρωτ.: 1620 16 Ιανουαρίου 2018

Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.

ΑΔΑ: ΨΕΡΣΩΗ9-ΩΓ4 Αρ. Πρωτ.: 1493 15 Ιανουαρίου 2018

Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

ΑΔΑ: 7Χ7ΡΩΗ9-Ο3Β Αρ. Πρωτ.: 1480 15 Ιανουαρίου 2018

3/2018 Α.Δ.Σ «Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ).»

ΑΔΑ: 6ΩΔΖΩΗ9-ΖΩ1 Αρ. Πρωτ.: 1482 15 Ιανουαρίου 2018

2/2018 Α.Δ.Σ «Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου».»

ΑΔΑ: 7ΧΛΗΩΗ9-Ξ5Ζ Αρ. Πρωτ.: 1475 15 Ιανουαρίου 2018

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

ΑΔΑ: 7Δ8ΕΩΗ9-4ΛΖ Αρ. Πρωτ.: 1461 15 Ιανουαρίου 2018

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανανέωσης συνδρομής εφημερίδων για το έτος 2018

ΑΔΑ: 6ΟΡΥΩΗ9-80Υ Αρ. Πρωτ.: 1452 15 Ιανουαρίου 2018

Αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄ Τρικάλων).

ΑΔΑ: 7ΔΥΟΩΗ9-2ΗΨ Αρ. Πρωτ.: 1411 15 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πολιτικής προστασίας.

ΑΔΑ: 6ΛΟ2ΩΗ9-5ΣΥ Αρ. Πρωτ.: 1406 15 Ιανουαρίου 2018

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 78/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου και τον καθορισμό επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών

ΑΔΑ: 6Ρ31ΩΗ9-ΞΓ6 Αρ. Πρωτ.: 1399 15 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση συμφώνου συνεργασίας με τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης για την οργάνωση, ενίσχυση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων & παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα και την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων.

ΑΔΑ: 61ΤΝΩΗ9-ΩΔΚ Αρ. Πρωτ.: 1364 12 Ιανουαρίου 2018

Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας εκποίηση, στην ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451305614001, εμβαδού 4.673,71 m2, η οποία βρίσκεται στο Ριζαριό Τρικάλων (απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων).

ΑΔΑ: ΩΣ2ΙΩΗ9-12Σ Αρ. Πρωτ.: 1362 12 Ιανουαρίου 2018

¨ Έγκριση κατάθεσης φακέλου – πρότασης χρηματοδότησης υλοποίησης πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ¨ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία¨

ΑΔΑ: 7ΧΤΛΩΗ9-ΞΞ8 Αρ. Πρωτ.: 1356 12 Ιανουαρίου 2018

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2018

ΑΔΑ: ΩΚΦΙΩΗ9-5Α0 Αρ. Πρωτ.: 1347 12 Ιανουαρίου 2018

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2018.

ΑΔΑ: 75ΗΒΩΗ9-Ε7Γ Αρ. Πρωτ.: 69184 21 Δεκεμβρίου 2017

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2018.

ΑΔΑ: ΨΟ9ΨΩΗ9-47Ω Αρ. Πρωτ.: 69182 21 Δεκεμβρίου 2017

Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΩΗ9-Η1Α Αρ. Πρωτ.: 69086 21 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι