Αποφάσεις

Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΖΘΒΩΗ9-ΨΡΙ Αρ. Πρωτ.: 56734 20 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση αποδοχής υπεισέλευσης στη μισθωτική σχέση του κ.Τσακνή Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου των δύο υιών του, ως συμμισθωτές

ΑΔΑ: Ω52ΣΩΗ9-ΝΟΜ Αρ. Πρωτ.: 56732 20 Οκτωβρίου 2017

Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

ΑΔΑ: ΨΥΧΥΩΗ9-Κ2Β Αρ. Πρωτ.: 56731 20 Οκτωβρίου 2017

Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι, λόγω διόρθωσης του πίνακα της πράξεως εφαρμογής περιοχής ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι σύμφωνα με την 147η διορθωτική πράξη και επαναβεβαίωση της εισφοράς επί το ορθό

ΑΔΑ: ΨΤΧΩΩΗ9-ΤΗ2 Αρ. Πρωτ.: 56728 20 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

ΑΔΑ: 64Ω8ΩΗ9-ΨΞ4 Αρ. Πρωτ.: 56679 20 Οκτωβρίου 2017

Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά, στη οδό 28ης Οκτωβρίου 87

ΑΔΑ: ΩΝΙΛΩΗ9-1ΧΠ Αρ. Πρωτ.: 56677 20 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση διαγραφής ποσών , από οφειλέτες του Δήμου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

ΑΔΑ: ΨΞΛΓΩΗ9-ΟΜΗ Αρ. Πρωτ.: 56665 20 Οκτωβρίου 2017

577/2017 Α.Δ.Σ «Ακύρωση και διαγραφή κατόχου παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. για το έτος 2009, τη διαγραφή του κατόχου καθώς και του οφειλομένου ποσού του από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο – οδηγό οφειλέτη .»

ΑΔΑ: Ω0ΘΘΩΗ9-ΡΡΣ Αρ. Πρωτ.: 56666 20 Οκτωβρίου 2017

Χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Δ. Τσιαντούλα).

ΑΔΑ: 7Κ2ΘΩΗ9-66Ψ Αρ. Πρωτ.: 56661 20 Οκτωβρίου 2017

576/2017 Α.Δ.Σ «Διαγραφή οφειλών προς Δ.Ε.Η.»

ΑΔΑ: 69ΠΜΩΗ9-ΞΦ8 Αρ. Πρωτ.: 56663 20 Οκτωβρίου 2017

575/2017 Α.Δ.Σ «Υπογραφή «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ με την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και την EUROBANK και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια Συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος».»

ΑΔΑ: 6ΜΦΑΩΗ9-2ΔΤ Αρ. Πρωτ.: 56653 20 Οκτωβρίου 2017

Χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Μ. Θάνου).

ΑΔΑ: 7ΚΛ8ΩΗ9-22Η Αρ. Πρωτ.: 56645 20 Οκτωβρίου 2017

574/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση επιστροφής ποσού 1.964.41€ στην ΙΣΔΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, Δημοτικών Τελών-Φόρου και Τ.Α.Π.»

ΑΔΑ: 6ΝΣ1ΩΗ9-ΜΜΩ Αρ. Πρωτ.: 56639 20 Οκτωβρίου 2017

571/2017 Α.Δ.Σ «Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2016ΣΕ01600006).»

ΑΔΑ: 6ΑΦ9ΩΗ9-Ξ4Ε Αρ. Πρωτ.: 56625 20 Οκτωβρίου 2017

Αποδοχή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού , Ε016Τροπ.1, 29-8-2017, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του έργου «Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων» με κωδικό (2016ΣΕ01600006) και πίστωση 99.712,00€ για το έτος 2017.

ΑΔΑ: ΩΧΥ9ΩΗ9-Ξ3Τ Αρ. Πρωτ.: 56597 20 Οκτωβρίου 2017

558/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ. για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης ένταξης προς χρηματοδότηση, από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία Του Περιβάλλοντος – Προαγωγή Της Αποδοτικής Χρήσης Των Πόρων (ΤΣ)» για το έργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων».»

ΑΔΑ: 71ΙΞΩΗ9-ΟΡΣ Αρ. Πρωτ.: 56038 19 Οκτωβρίου 2017

562/2017 Α.Δ.Σ «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»»

ΑΔΑ: ΨΙΣΜΩΗ9-ΞΦΛ Αρ. Πρωτ.: 56452 19 Οκτωβρίου 2017

556/2017 Α.Δ.Σ «Τροποποίηση της αριθ.524/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 10 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ», ως προς την παράγραφο 1. (159/2017απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)»

ΑΔΑ: ΨΗ2ΛΩΗ9-ΔΦ8 Αρ. Πρωτ.: 56440 19 Οκτωβρίου 2017

555/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση της αριθ. 167/2017 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα; «Χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση φυλακίου ασφαλείας»

ΑΔΑ: 6ΖΤΩΩΗ9-Σ2Ε Αρ. Πρωτ.: 56434 19 Οκτωβρίου 2017

554/2017 Α.Δ.Σ «Έγκριση της αριθ.160/2017 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Κων/νου Δημ. Φαραζούμη στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας».»

ΑΔΑ: 6Τ4ΧΩΗ9-ΝΕΗ Αρ. Πρωτ.: 56429 19 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντοντε ενημερωμένοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον Δήμο Τρικκαίων.

Μείνετε Συνδεδεμένοι