Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΤΚΜ 6659 της Υπηρεσίας ¨Κ.Δ.Α.Π.¨ του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΣΛΗΩΗ9-Υ26 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14139/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας του οχήματος με Αριθ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56945 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 9ΡΖ2ΩΗ9-Ρ86 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14132/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικού και αεροθαλάμου για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 58240 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΙΦΟΩΗ9-ΝΗΡ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14130/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 58240 και ΑΜ 57375 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΛΞΥΩΗ9-1ΜΠ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14128/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 56945 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΛΓ8ΩΗ9-ΤΔΦ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14126/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57689 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 99ΛΨΩΗ9-ΜΘΣ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14122/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 58470 και ΑΜ 57375 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΝΤΥΩΗ9-ΕΙ0 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14121/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 58470 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΦΧΙΩΗ9-ΔΦΛ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14119/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΗ 3583 και ΚΗΙ 8151 της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 68Λ6ΩΗ9-Ψ9Τ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14115/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 5469 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΥ3ΣΩΗ9-Ο5Α 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14113/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αεροθάλαμων για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΑΜ 57587 της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 9ΠΨΣΩΗ9-ΕΧΖ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14110/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού και λοιπών αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο οχημάτων της Δ/νσης Επιχ/κού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΒ03ΩΗ9-95Α 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14108/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού και λοιπών αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο οχημάτων της Δ/νσης Επιχ/κού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΙΦΗΩΗ9-7ΡΘ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14107/20-4-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 6ΘΓ0ΩΗ9-ΔΒ8 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13607ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΡΗΣ Γ.-ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ Κ.Ο.Ε
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΩΡΦ9ΩΗ9-Ν1Τ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13606ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017 ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΦΓΩΗ9-ΗΣ7 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14135ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ & ΜΑΡΙΝΑ Ο.Ε
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: Ψ3ΗΨΩΗ9-Θ1Θ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13605ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΨΧΘΟΩΗ9-Μ33 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13604ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 6ΩΖΦΩΗ9-3ΗΦ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13603ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΥΤΣΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 654ΣΩΗ9-0ΒΞ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13602ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 3.373