Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αυγέρου - Κογιάννη Ελένη

Τηλ.: 2431353504
Email: eavgerou@trikalacity.gr

Η οικονομολόγος κ. Ελένη Αυγέρου-Κογιάννη ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 01 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Οι αρμοδιότητές της είναι:

α) Η οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Η υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ή έχουν εγγραφεί σ΄ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

γ) Η Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

δ) Η τέλεση πολιτικών γάμων