Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοσίων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

γ) Την έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίησης ή ίδρυσης νέων, τη φύλαξη, καθώς  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  των παιδικών χαρών του  Δήμου.

δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ε) μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).