Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351232
Email: kpsixos@trikalacity.gr

Ο Κώστας Ψύχος ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εμπορίου και Ανάπτυξης Υπαίθρου, με αντιμισθία με θητεία πό 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019 με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα)  Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας.

ββ)  Του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα απασχόλησης, τουρισμού και διαφήμισης.

γγ) Του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου, της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας.

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων