Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351192
Email: kpsixos@trikalacity.gr, kpsixos@otenet.gr

Ο Κώστας Ψύχος ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης, από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ββ) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
γγ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)..
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Τον ορίζει πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.
Διετέλεσε επίσης αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας