Δήμος Τρικκαίων

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη

Σημειώσεις

Όλες οι φωτοτυπίες να είναι θεωρημένες για τη γνησιότητά τους. Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική αρχή του τόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ.
  • Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπών επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδειας παραμονής ή εργασίας.
  • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ.

Συνημμένα Έγγραφα