Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Ομογενών Φοιτητών

Δικαιούχοι:

Στους οικονομικά αδύνατους φοιτητές και σπουδαστές ανωτάτων και ανωτέρων ως και επαγγελματικών σχολών ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς βορειοηπειρώτες που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη , υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές τους εξετάσεις.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
 3. Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
 4. Έκδοση Απόφασης (υπογραφή με εντολή Δημάρχου).
 5. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
 6. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον:

Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Eπικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου και του συνδικαιούχου (εάν υπάρχει).
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου του ομογενούς (το διαβατήριο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ) ή των γονέων του , αν είναι ομογενείς ή βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών για την ιδιότητα των Ομογενών από τη Βόρειο Ήπειρο.
 • Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους του φοιτητή ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ) θεωρημένη από την Εφορία ( εάν δε συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση των γονέων ως προστατευόμενο μέλος). Εάν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση των γονέων επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία και αυτή με την τελευταία θεώρηση).
 • Βεβαίωση από τη Σχολή στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, η διάρκεια σπουδών και ότι φοιτά κανονικά και έχει πετύχει στις τμηματικές εξετάσεις.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα ή ΕΛΤΑ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας εφ΄όσον το επιθυμεί ο δικαιούχος).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]