Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Τσιούτσια Μαρία