Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Τσαπάλα Φανή