Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλλιάρας Χάρης 24313 51 173 xkalliaras@gmail.com
Νικολάου Νίκος 24313 51 173 nik.nikolaou@dstrik.gr
Γιώργος Χρυσόμαλλος 2431351209 chrisomallos.georgios@gmail.com