Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλλιάρας Χάρης 24313 51 173
Νικολάου Νίκος 24313 51 173
Γιώργος Χρυσόμαλλος 2431351209