Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για το έργο «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό»

26 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ διακηρύσσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων» εκτιμώμενης αξίας 74.338,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/9/2018

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟ

4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (3)

4.Εντυπο προσφοράς

5.ΣΑΥ

6.ΦΑΥ

20161125-ΤΕΥΔ_v1 0 (2)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ