Δήμος Τρικκαίων

Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου Έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/02/1983.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη

Συνημμένα Έγγραφα