Δήμος Τρικκαίων

Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνον με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σημειώσεις

Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών όταν πρόκειται για σφάλματα που έγιναν στη Ληξιαρχική Πράξη από παραδρομή και δεν αφορούν στον τόπο στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών. Τη διόρθωση ζητά ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή όποιος έχει αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
  • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος

Συνημμένα Έγγραφα