Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διαδικασίες

Σημειώσεις

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο θέλει για να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας (αφορά στο Δημοτολόγιο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος ή άγαμος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Δύο φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας
 • Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες.

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
 • Έκθεση αποδοχής και παραίτησης όλων των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα ή Έκθεση επίδοσης προς τον εναγόμενο
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Ταυτότητα του δηλούντος

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 xrsakel@trikalacity.gr

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Σημειώσεις

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους αν δεν είναι Έλληνες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Για κάθε γάμο που τελείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταβάλλεται τέλος ύψους 60€
 • Για κάθε γάμο που τελείται κατά τις απογευματινές ώρες εργάσιμων ημερών, σε ημέρες αργιών και Σαββατοκύριακο καταβάλλεται τέλος ύψους 100€

Για υπηκόους Ουγγαρίας, Εσθονίας,, Η.Π.Α., Ρωσίας και Βουλγαρίας απαιτείται Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (δεν απαιτείται επικύρωση για το Προξενείο Εσθονίας).

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία, Γεωργία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Σημειώσεις

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:
 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
 4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.)
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων.

Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς.

Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
 • Ταυτότητα Δηλούντος
 • Έκθεση Επίδοσης απόφασης στον εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Όταν ζητείται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Σημειώσεις

Συμπληρώνονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις μαρτύρων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Συνημμένα Έγγραφα

Για ανήλικο:
Αν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αφού οφείλει να έχει αστυνομική ταυτότητα. Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ( πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

Για ενήλικα:
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή του γονέα
 • Φωτογραφία του ανηλίκου (στις περιπτώσεις που απαιτείται)
 • Παρουσία του ανηλίκου

Συνημμένα Έγγραφα

1 2 3