Δήμος Τρικκαίων

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Για την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1-6.

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία καθώς και η ετοιμασία της Μονάδας και ο πλήρης εξοπλισμός της, απαιτούνται τα δικαιολογητικά 7-12.

Μετά την προέγκριση των σχεδίων από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – εφόσον οι χώροι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία – τα σχέδια επιστρέφονται  υποβάλλονται  στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, αν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής της χρήσης του κτιρίου.

Αν πρόκειται περί Εμπορικής Εταιρείας που προτίθεται να ιδρύσει Μ.Φ.Π.Α.Δ. απαιτείται  και αντίγραφο του καταστατικού της επικυρωμένο και τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 θα υποβληθούν από κάθε μέλος της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας.

Επίσης αν πρόκειται περί νεοαναγειρόμενης οικοδομής, απαιτείται και αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, επισκέπτεται τη Μονάδα η Επιτροπή Καταλληλότητας και, αν γνωμοδοτήσει θετικά, εκδίδεται απόφαση αδειοδότησης.

Σημειώσεις

Η Τεχνική Έκθεση μηχανικού θα περιλαμβάνει:
 • Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
 • Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Τη δυνατότητα και επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
 • Περιγραφή των εσωτερικών χώρων (επιφάνεια κάθε χώρου) και πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Μονάδας.
 • Τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 • Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα όταν δε μεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου ή σε 3 αντίγραφα όταν απαιτείται αλλαγή χρήσης. Αν πρόκειται περί Εμπορικής Εταιρείας, το δικαιολογητικό της παραγράφου 2 υποβάλλεται από κάθε μέλος της διοίκησης της Εταιρείας (Υπ. Δήλωση-Εξουσιοδότηση από κάθε μέλος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού του Μητρώου).
 • Τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) που εξυπηρετεί η Μονάδα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την υπηρεσιακή αναζήτηση
 • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας ή Πολεοδομικού Γραφείου περί της νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου
 • Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας
 • Αίτηση - Έγγραφο με το οποίο θα ενημερωθεί η υπηρεσία μας ότι ο χώρος είναι έτοιμος για να τον επισκεφθεί η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Τίτλος Κυριότητας του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στο όνομα του υπευθύνου, του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ότι η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα προβεί στην πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δε διώκεται
 • Απόδειξη κατάθεσης σε λογαριασμό Τράπεζας υπέρ του Δήμου Τρικκαίων

Συνημμένα Έγγραφα