Δήμος Τρικκαίων

Προσβολή πατρότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
  • Έκθεση αποδοχής και παραίτησης όλων των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα ή Έκθεση επίδοσης προς τον εναγόμενο
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Ταυτότητα του δηλούντος

Συνημμένα Έγγραφα