Δήμος Τρικκαίων

Πορεία Προϋπολογισμού

Etos SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
Etos SnapShotDate KAID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα