Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πορεία Προϋπολογισμού

Etos SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
Etos SnapShotDate KAID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα