Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26 Μαΐου 2017
Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την τρίτη 30 Μαΐου 2017 στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 30/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου  «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
 2. 2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ‘ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
 3. 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ)»
 4. 4. Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό των 70.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Ά και Β΄ βαθμού της Χώρας και πίστωση του ποσού στον κωδικό του έργου: Κ.Α. 30-7326.1006 «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
 5. 5. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)»καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 7. 7. Εξέταση της αριθμ.πρωτ.25044/23-05-2017 αίτησης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ  Χ.Θ. 3+286,16» ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΚΑΤ  Α.Τ.Ε.
 8. 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 9. 9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Tροποποίηση της αριθμ. 474/2016 Α.Δ.Σ περί καθορισμού τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων.  (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 2. Έγκριση της αριθ. 63/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός θέσης TRIKALA ΤΚ_1404160)»
 3. 13. Έγκριση της αριθ. 64/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός θέσης TRIKALA CN140_4928)»
 4. 14. Έγκριση της αριθ. 65/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ [0202011], [0202095] στο Ο.Τ. Γ1499β, περιοχής «Γέφυρα Πάσχου ll» (ιδιοκτησία Πετρόπουλου)».
 5. 15. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – α΄τρίμηνο”
 6. 16. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της ανώνυμης οδού στην περιοχή Πυργετού σε οδό «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ» (161/2017 Α.Δ.Σ.)
 7. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της ανώνυμης οδού που βρίσκεται στην περιοχή Γαρδικάκι σε οδό «ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ» (162/2017Α.Δ.Σ.)
 8. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας κοινόχρηστου χώρου (πλατεία), που περικλείεται από τις οδούς Καλαμπάκα-Παπαστάθη-Ηπείρου σε πλατεία «Χρήστου Κολοκοτρώνη».(ΑΔΣ 163/2017)
 9. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 10. Έγκριση της αριθ. 75/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: α) Διαγραφή οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, των Αποστόλου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα & Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας. β) Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ανωτέρω ιδιοκτητών, καθώς και των Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα. γ) Αποζημίωση των Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα, και βεβαίωση οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα, στον Αποστόλο Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους».
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Τροποποίηση Μελέτης Εφαρμογής Κόμβων «Εσωτερικού Δακτυλίου Αγίας Μονής – Καρδίτσης – Δέλτα Λαρίσης» για το υπό κατασκευή τμήμα οδός Καρδίτσης – οδός Πατουλιάς
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου
 3. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Διαγραφή οφειλών (μισθωμάτων) από οφειλέτη του Δήμου, λόγω παραχώρησης της χρήσης  των δημοτικών καταστημάτων
 6. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται    στην οδό Ικαρίας
 7. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (7ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό, Β΄ βρεφονηπιακό  σταθμό,  Γ΄ βρεφονηπιακό  σταθμό και παιδικό σταθμό «Ουράνιο Τόξο»   Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 2. Σύναψη χρησιδανείου με την Π.Ε. Τρικάλων για το ιατρείο (μικρών ζώων) που βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται η κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εφαρμογής του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 3. 31. Έγκριση (8η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς Δ΄, Ριζώματος, Φαλώρειας, Μ. Καλυβίων και Παλαιόπυργου.
 4. 32. Τροποποίηση της 206/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Προγραμματισμός υπαίθριων παραστάσεων του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου – Δημοτικού Θεάτρου Σκιών του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στο Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνει ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με την Κατασκήνωση «ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ EXPRESS», στη  Νικήτη Χαλκιδικής στις 16,17,18 Ιουνίου 2017.
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. 36. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού- Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2017
 2. Έγκριση επιβολής προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση
 • Γενικά
 1. Ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού
 • Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής
 • σύμβαση
 1. Καταρχήν έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής και Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον αδελφοποιημένο Δήμο Άμπεργκ της Γερμανίας από 23 έως 25 Ιουνίου 2017.
 3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Συναυλίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Εθελοντική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στις 12 Ιουνίου 2017, στην πόλη μας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ