Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Σεπτεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών στην ΕΕΤΑΑ, ένταξης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το Σχολικό έτος 2017-2018, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. H συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 6/9/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης περί αύξησης της δυναμικότητας του βρεφονηπιακού (βρεφικού σταθμού) «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018
 2. Τροποποίηση της 384/2017 απόφασης ΔΣ περί: α) Αποδοχής των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, β) καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων, γ) Έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, δ) Έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων και ε) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού.
 3. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων και ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης του ακινήτου
 • Γενικά
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας
 2. Συγκρότηση Επιτροπής και Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον αδελφοποιημένο Δήμο Πιάτιγκορσκ της Ρωσίας από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2017
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Απευθείας ανάθεση της παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης (Τρικαλινού Παζαριού) έτους 2017 που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) για την τέλεση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών αναγκών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ