Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 26/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ