Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 26/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ