Δήμος Τρικκαίων

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 Οκτωβρίου 2017
Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, στις 20:00 στο Δημαρχείο. Αναλυτικά

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 17/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

1. Ανάκληση της 96/2017 Α.Δ.Σ και έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων»

2. Έγκριση της αριθ. 160/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Κων/νου Δημ. Φαραζούμη στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας”.

3. Έγκριση της αριθ. 167/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση φυλακίου ασφαλείας

4. Τροποποίηση της αριθ. 524/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: “ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 10 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ”, ως προς την παράγραφο 1.(159/2017απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

5. Παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 451305601001 στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την κατασκευή και λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»

7. Έγκριση 12ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών 2017.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ. για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης ένταξης προς χρηματοδότηση, από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία Του Περιβάλλοντος – Προαγωγή Της Αποδοτικής Χρήσης Των Πόρων (ΤΣ)» για  το έργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαιών».

9. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ(Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών λειτουργίας του) », έγκριση του ΣΑΥ και ΦΑΥ και κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14  «Διατήρηση Και Προστασία Του Περιβάλλοντος – Προαγωγή Της Αποδοτικής Χρήσης Των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο  «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020.

10. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ».

11. Έγκριση ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΥ – ΦΑΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στο νησάκι του Αγιομονώτη ποταμού.

12. Έγκριση ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΥ – ΦΑΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Διαμόρφωση νησίδων 28ης Οκτωβρίου & Ηρώων Πολυτεχνείου για τη λειτουργία της υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς.

13. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ»

14. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.του έργου «Πλακόστρωση κεντρικών δρόμων Παληοκάστρου»

15. Έγκριση ψήφισης δαπάνης λογαριασμών

16. Αποδοχή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Ε016Τροπ.1, 29-8-2017, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του έργου «Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων» με κωδικό (2016ΣΕ01600006) και πίστωση 99.712,00€ για το έτος 2017.

17. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2016ΣΕ01600006).

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

18. Έγκριση διαγραφής ποσών, από οφειλέτες του Δήμου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

19. Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά, στη οδό 28ης Οκτωβρίου 87 .

20. Έγκριση επιστροφής ποσού 1.964.41€ στην ΙΣΔΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, Δημοτικών Τελών-Φόρου και Τ.Α.Π.

21. Υπογραφή «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ με την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και την EUROBANK και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια Συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος».

22. Διαγραφή οφειλών προς Δ.Ε.Η.

23. Ακύρωση και διαγραφή κατόχου παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. για το έτος 2009, τη διαγραφή του κατόχου καθώς και του οφειλομένου ποσού  του από τον  χρηματικό  κατάλογο  του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα,  και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο  – οδηγό οφειλέτη .

24. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου.

25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών  καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017».

26. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

27. Έγκριση αποδοχής υπεισέλευσης στη μισθωτική σχέση του κ.Τσακνή Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου των δύο υιών του, ως συμμισθωτές

28. Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

29. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ώστε να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις, συμψηφισμό των προσαυξήσεων που έχουν ήδη εισπραχθεί στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής, παύση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και νέα βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 4483/2017.

30. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι, λόγω διόρθωσης του πίνακα της πράξεως εφαρμογής περιοχής ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι σύμφωνα με την 147η διορθωτική πράξη και επαναβεβαίωση της εισφοράς επί το ορθό.

31. Διόρθωση- Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδα στις περιοχές Γέφυρα Πάσχου ΙΙ- Στρατώνες-Πατουλιάς  και επαναβεβαιώσεις των εισφορών σε χρήμα επί το ορθό.

32. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων .

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

33. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2018-2019.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

34. Λήψη απόφασης για πληρωμή ενός δικαιούχου πλημμυροπαθούς Δήμου Καλαμπάκας.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

35. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών .

36. Χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Μ. Θάνου).

37. Χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Δ. Τσιαντούλα).

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

38. Συζήτηση περί Προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2017 – 2018 και ανάθεση σχεδιασμού και λειτουργίας του θεματικού πάρκου “ο Μύλος των Ξωτικών 2017 – 2018” στην e-Trikala A.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ