Δήμος Τρικκαίων

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2 Δεκεμβρίου 2016

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Τσίνα Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
 2. κ. Σκούφα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 3. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 4. κ. Ιακωβάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ελληνοκάστρου
 5. κ. Κατσακιώρη Φώτιο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Λιοπράσου
 6. κ. Νημά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  08/12/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα  19:30  για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε μαθητές από τα Τρίκαλα που πέτυχαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ό έτος 2015-2016, καθώς και σε μαθητή που κατάγεται από το χωριό Καστενέα Καλαμπάκας, είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, πέτυχε σε ανώτατη σχολή και συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια κατά το σχολικό έτος 2015-2016, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη».
 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2017.
 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους  2017.
 1. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.
 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.
 1. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από οφειλέτες του Δήμου
 1. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-καταστήματος, επιφάνειας (50) τ.μ, που βρίσκεται στην πλατεία της Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε Παραληθαίων.
 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου-ισογείου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 6 που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Κλεμανσώ, επιφάνειας 32,00 τ.μ.
 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου-ισογείου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 15 που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Μιαούλη, επιφάνειας 32,00 τ.μ.
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών δεξιά  οδού Καλαμπάκας και Αριστερά οδού Καλαμπάκας και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 1. Έγκριση διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. για τα έτη 2010 – 2011 – 2012, τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό οφειλέτη ”

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση της αριθ. 198/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500028) για την έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας, σε ήδη εγκαταστημένο σταθμό, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Ελληνοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων».
 1. Έγκριση της αριθ. 197/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης «ΛΙΟΠΡΑΣΟ Χ 140 4419» επί του υψώματος «Κουκουρουφλιά» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε., πλησίον του οικισμού Λιοπράσου της Δ.Ε. Παληοκάστρου στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων».
 1. Έγκριση της αριθ. 196/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ασύρματου κόμβου ευρυζωνικών υπηρεσιών με κωδικό θέσης «242 3702 – ΛΙΟΠΡΑΣΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Λιόπρασο του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων».
 1. Έγκριση της αριθ. 195/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης καταπατημένης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στον κ. Γκόλια Κων/νο του Νικολάου και αποδοχή τιμής μονάδος».
 1. Έγκριση της αριθ. 194/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με ΘΕΜΑ: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αλέξανδρου Σιούλη, στην περιοχή Σαράγια»
 1. Έγκριση της αριθ. 7/2016 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος των ετών 2015-2019 του Δήμου Τρικκαίων»

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Εγκρίνει τη δαπάνη και την δέσμευση ποσού 25.000,00€ στον Κ.Α. 00-6715.0001 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του Δήμου Τρικκαίων, για εισφορά στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη.
 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ του δήμου Τρικκαίων “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. απόφασης 398/2014 Δημοτικού Συμβουλίου.Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. -Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες προβολής του εσωτερικού χώρου το ρολογιού του Κάστρου της πόλης των Τρικάλων
 1. Ανάκληση της 619/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με την «Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)» και εκ νέου κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)
 1. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο URB-INCLUSION στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Επαναπροκήρυξη δύο θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ωρομίσθιο ) της αριθμ πρωτ. 48544/16.09.2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αποδέσμευση θέσεων της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
 1. Επαναπροκήρυξης μιας θέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( μερικής απασχόλησης ) ειδικότητας ΠΕ Μουσικοθεραπευτών της αριθ. πρωτ. 52069/29.09.2016 ανακοίνωσης για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ. 141/2012 Α.Δ.Σ., που αφορά έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δ.Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Βασιλείου Καραθανάση και Νικολάου Βασιλόπουλου, στον συνοικισμό Ριζαριό
 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ. 194/2013 Α.Δ.Σ., που αφορά ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Καμπέρη Ιωάννας συζ. Μανώλη Στέργιου, στην περιοχή «Δεξιά Καλαμπάκας», στο Ο.Τ. Γ1210, με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δ.Τρικκαίων από Τράπεζα γης, στην περιοχή «Αριστερά Καλαμπάκας», στο Ο.Τ. Γ1128.
 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ. 543/2007 Α.Δ.Σ., που αφορά έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δ. Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης, στην ιδιοκτησία Λάμπρου Κων/νου του Σωτηρίου και Στέφανου Γκοτζιά του Ευαγγέλου, στην Πολ. Εν. Δεξιά Καλαμπάκας

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Έγκριση ετήσια συνδρομής του Δήμου στο Διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων
 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 1. Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη κοπή & αντικατάσταση δένδρων στην οδό Αντιπαξών

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 1. Τοποθέτηση ενός (1) χρονοδιακόπτη και έξι (6) φωτιστικών σωμάτων του γηπέδου του Α.Ο. Πύργου του Δήμου Τρικκαίων

 

Γενικά

 1. Έγκριση της αριθμ. 244/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων Συλλόγων για παραχωρήσεις χώρων του Α΄ΚΑΠΗ, Ε΄ΚΑΠΗ και ΣΤ΄ΚΑΠΗ όπως αυτά αναφέρονται στα αιτήματά τους».
 1. Ορισμός δύο Επιτροπών για τον διαγωνισμό αξιολόγησης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου εξωτερικής όψης οικίας, και στολισμένης Βιτρίνας Εμπορικού Καταστήματος στο Δήμο Τρικκαίων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Απαλλαγή μηνιαίας συνδρομής φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2016-2017
 1. Τροποποίηση- Συμπλήρωση της 556/2016 ΑΔΣ
 1. Έγκριση (2ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Γ΄, Δ΄, και Ζ΄Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017
 1. Έγκριση (3η Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Ζ’, και Μεγ. Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και Τροφίμων (πρων ΚΕΠΥΕΛ)για το κτίριο ιδιοκτησίας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ