Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Μαρτίου 2017
Πλήθος θεμάτων (54) στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, την ερχόμενη Πέμπτη 17 ΜΑρτίου 2017 στις 20:00. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 3. κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού
 4. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου
 5. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 6. κ. Σκούφα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 7. κ. Τσιούνη Κωννσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 16/03/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

 

 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, λόγω λανθασμένης χρέωσης Δημοτικών Τελών-Φόρου-ΤΑΠ

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

 

 1. Λύση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης επιφανείας 400,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Γλίνους και κατάπτωση της αρ. 57003/18-7-2016 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που εκδόθηκε στο όνομα του Σκράπα Θωμά του Νικολάου, υπέρ του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Κόζιακα- Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου θέση Χαλιάδα, επιφανείας 29,5 στρεμμάτων

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων. (Απόφ. Δημ. Κοινότητας)

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (λυόμενης κατασκευής) επιφάνειας 35,67 τ.μ στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ» στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Τρικάλων (Απόφ. Δημ. Κοινότητας)

 

 1. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» έτους 2016.

 

 1. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» έτους 2016.

 

 1. Τροποποίηση της 13/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017

 

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στις περιοχές Αγία Μονή Ι, Αριστερά οδού Καλαμπάκας, Σαραγίων και επαναβεβαιώσεις των εισφορών στους ορθούς ιδιοκτήτες.

 

 1. Έγκριση διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. για τα έτη 2009 και 2011 τη διαγραφή αυτών και των παραβάσεων-οφειλών τους από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης καθώς και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο – οδηγό οφειλέτη

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αδελφών Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Αντιπάρου

 

 1. Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συναντίληψης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 1. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

 

 1. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 925 / 02-03-2017 Απόφασης Ένταξης της Πράξης (Α.Δ.Α.: ΩΜΞΔ7ΛΡ?ΝΞΚ) με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β. ¨Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού¨, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014 ? 2020¨.

 

 1. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 926 / 02-03-2017 Απόφασης Ένταξης της Πράξης (Α.Δ.Α.: 7ΧΒΕ7ΛΡ?ΞΚ7) με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β. ¨Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού¨, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014 ? 2020¨.

 

 1. Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό ύψους 70.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών, ΣΑΕ 055, στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας και αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων του έτους 2017¨.

 

 1. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής κρίσης, παρακολούθησης και παραλαβής αναθηματικής πλάκας στην πλατεία «Αγροτικής και Λαικής εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925»

 

 1. Έγκριση μεταφοράς του αγάλματος που βρίσκεται στην πλατεία «Αγροτικής και Λαικής εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925» στις Εργατικές κατοικίες Σωτήρας

 

 1. Έγκριση μελέτης «Εξωραισμός γηπέδου και αναβάθμιση εγκαταστάσεων Τ.Κ. Γλίνου»

 

 1. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και μελετών 2017

 

 1. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ-ΦΑΥ με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

 1. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ-ΦΑΥ με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

 1. Έγκριση του 2 Α.Π.Ε. του έργου «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Διοργάνωση της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Λαζαρίνες» για το έτος 2017, του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων

 

 1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την ακαδημία ποδοσφαίρου-Δήμητρα -Απόλλων- Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 11ου πανελλήνιου τουρνουά ποδοσφαίρου, από 10 έως 12 Απριλίου 2017, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ανωτέρω ακαδημίας στη Μπαλκούρα Τρικάλων

 

 1. Αποδοχή ποσού 94.300,00 € και κατανομή ποσού 94.158,55€ από τους κεντρικούς αυτοτελούς έτους 2012 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2016

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2016

 

 1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων για τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα, την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στην πόλη των Τρικάλων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης (ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΟΕ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)

 

 1. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΟΕ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)

 

Γενικά

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διευκρινιστικών οδηγιών και την καταβολή αποζημιώσεων εκκρεμών αιτήσεων πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2016

 

 1. Έγκριση υπογραφής πάσης φύσεως νομιμοποιητικών εγγράφων προς την ΔΕΔΔΗΕ για την ρευματοδότηση των λυόμενων κατοικιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο στεγαστικής αποκατάστασης ΡΟΜΑ στον οικισμό Κηπάκι

 

 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Κώστας Βίρβος: ο Άνθρωπος, ο Δημιουργός», που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και την Οργανωτική Επιτροπή του 32ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων «Κώστας Βίρβος», από 31/3/2017 έως 2/4/2017, στην πόλη μας.

 

 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Αντιπάρου με το Δήμο Τρικκαίων», από 31/3/2017 έως 3/4/2017, στην πόλη μας.

 

 1. Έγκριση της αριθ. 22/2017απόφασης Δ.Κ. με θέμα “Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ριζαριού στο Σύλλογο Νέων και Γονέων Άγιος Γεώργιος Ριζαριού Τρικάλων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

 

 1. Έγκριση της αριθ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με: «Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨, με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ. 14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ)».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 10/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή π.ε. Μπάρα- Αλώνια Μπάρας».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 13/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Α. Διαγραφή οφειλών λόγω εισφοράς σε χρήμα, κ. Μαρίας Καρακώστα του Νικολάου / Μαρίας Καλαμαρτζή . Β. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κ.κ. Μαρίας Καρακώστα του Νικολάου και Γεωργίου Καλαμαρτζή του Ιωάννη, στην Πολεοδομική Ενότητα « Αγία Μονή Ι »

 

 1. Έγκριση της αριθ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Α. Διαγραφή οφειλών λόγω εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, κ.κ. Αθανασίου Στεργιοπούλου, Μαρίας Στεργιοπούλου του Αθανασίου και Μαρίας Μακρή συζ. Κων/νου . Β. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, των ιδιοκτησιών, Μαρίας Στεργιοπούλου του Αθανασίου και Αντιγόνης – Ευαγγελίας- Αρετής Μακρή του Κων/νου, στην Πολεοδομική Ενότητα « Αγία Μονή Ι » Γ. Αποζημίωση της Μαρίας Στεργιοπούλου του Αθανασίου, η οποία προκύπτει μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) ΚΑΙ Π-25 (Οδός αδιέξοδη)»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση, καθορισμού μιας (1) θέσης στάσης (επιβίβασης-αποβίβασης), γενικής χρήσης για ΑμΕΑ, επί της οδού Αλεξάνδρας 36 και Κορωνίδος, του Δήμου Τρικκαίων»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 17/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματων για τοποθέτηση μεμονωμένων ποδηλατοστατών σε διάφορα σημεία της πόλης

 

 1. Έγκριση της αριθ. 18/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Α. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κ. Βάϊου Πουλιανίτη του Αχιλλέα, στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου – τμήμα ΙΙ. Β. Αποζημίωση του κ. Βάϊου Πουλιανίτη του Αχιλλέα, η οποία προκύπτει μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων».

 

 1. Έγκριση της αριθ.19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση απόδοσης καταπατημένης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στον κ. Γκόλια Κων/νο του Νικολάου και αποδοχή τιμής μονάδος».

 

 1. Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοθεσία οδού στην περιοχή του Πυργετού (1/2017 απόφ. επιτροπής Ονοματοθεσίας)

 

 1. Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Γαρδικάκι» (2/2017 απόφ. επιτροπής Ονοματοθεσίας)

 

 1. Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοθεσία πλατείας (3/2017 απόφ. επιτροπής Ονοματοθεσίας)

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «O Μύλος των Ξωτικών 2016-17»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ