Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

19 Αύγουστος 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ ΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 201 9 - 2020» Continue Reading ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός μελέτης

5.Τιμολόγιο Μελέτης

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ

9.Περιληπτική διακήρυξη