Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις

22 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στις θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Τρικκαίων 2019, να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, από 22/1/2019 μέχρι 31/1/2019.

Το έντυπο της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης  χορηγείται από την υπηρεσία, και αυτή εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 ή Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

β. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται και

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια εμποροπανηγύρεις μεταξύ αυτών που συμπίπτουν ημερολογιακά.

 

Από το γραφείο Τύπου