Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για συμμετοχή σε πανηγύρεις

27 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, οι   ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις πανηγύρεις – υπαίθριες αγορές, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 28/1/2020 μέχρι 06/2/2020 στο Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο). Το έντυπο της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης  χορηγείται από την υπηρεσία, και αυτή εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση, εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 ή Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

β.Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται και

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια εμποροπανηγύρεις μεταξύ αυτών που συμπίπτουν ημερολογιακά.

Από το γραφείο Τύπου