Δήμος Τρικκαίων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

24 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης