Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου δύο μηνών

27 Μαρτίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.162/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:72ΨΥΩΗ9-ΕΕ9), και την αριθμ. πρωτ.739 / 44633 / 26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΕΩΟΡ10-9ΔΚ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 27/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 10953

Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ