Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΙΣΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27 Αυγούστου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τρίκαλα  26-8-2019

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.:27234

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16

β. Της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5.3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του έργου:

 

  • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»,

προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Και θα πραγματοποιήσει κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Δευτέρα 29/8/2019 και ώρα 11:00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ