Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

9 Μαΐου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.254/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6Μ3ΓΩΗ9- ΘΒ1), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.4604/2019(ΦΕΚ 50 Α΄) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΩ (8) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 9/5/2019
Αριθ. Πρωτ.: 13551

6Χ1ΥΩΗ9-Ο7Τ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ