Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

29 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπ΄αριθμ. πρωτ. 30294/29.05.2024 (ΑΔΑ:6ΤΧ1ΩΗ9-ΓΟΜ) ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΌ 30/5/2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3/6/2024

6ΤΧ1ΩΗ9-ΓΟΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ