Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ

21 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/5/2021
Αριθ. Πρωτ.: 15781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΑΙΤΗΣΗ