Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

12 Νοεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τρίκαλα, 12/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 49677

94ΩΛΩΗ9-6ΝΝ _ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 13/11/2021 ΕΩΣ 18/11/2021