Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση παράτασης διαγωνισμού Μ.Ε.Α.

1 Απριλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ, 31-3-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. συστήματος 88059) του Υποέργου 2 «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 153/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω0ΨΗΩΗ9-4ΗΥ) μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 και αποσφράγισης την Παρασκευή 8 Μαϊου 2020 και ώρα 10:00 π.μ
Η Προϊσταμένη
Της Δ/νσης Τ.Υ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ