Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

7 Ιουνίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 136509/5-7-2021 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού/Τμήμα : Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών με το οποίο μας απεστάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3  του Ν. 4258/2014  (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) ο φάκελος της μελέτης :

«Μελέτη οριστικής τμηματικής οριοθέτησης ρεμάτων παραπλεύρως του γηπέδου ιδιοκτησίας “THESSALY GAS ΙΚΕ” στην Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»»

Το τοπογραφικό διάγραμμα της παραπάνω μελέτης αναρτάται στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας  του Δήμου Τρικκαίων, (Ασκληπιού 18, 2ος  όροφος. Πληροφορίες :κ. Όλγα Ρίτσα, τηλ 2431351240) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www. trikalacity.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]  εντός διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ