Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 3/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

27 Ιουλίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 27/7/2022
Αριθ. Πρωτ.: 26145

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2022 (ΑΔΑ 9ΙΝΧΩΗ9-34Χ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29.07.2022 έως 08.08.2022