Δήμος Τρικκαίων

Ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

31 Ιανουαρίου 2018
Ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα Εμπορίου

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει πωλητές λαϊκών αγορών, ότι μπορούν να ανανεώνουν τις άδειές τους. Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών, καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017 , στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, 2ος όροφος στην οδό Γαριβάλδη 8   Τ.Κ 42100 Τρίκαλα.

Δικαιολογητικά:

Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

στ. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο. (άρθρο 18 Ν.4497/17)

– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Τα  δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τα  προσκομίσουν μέχρι 12-2-2018  και σε καμία περίπτωση μετά  την ημερομηνία λήξης της άδειας.

Οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν, μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους μετά από μοριοδότηση βάση κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν 4497/2017(ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄)

Πληροφορίες:  Βλάχος  Σωτήριος

Τηλ. 2431353517.  Ώρες 9.00-13.00

 

Από το γραφείο Τύπου