Δήμος Τρικκαίων

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών

7 Νοεμβρίου 2016
Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έως 11-01-2017.

Για την ανανέωση των αδειών τους παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, 2ος όροφος στην οδό Γαριβάλδη 8   Τ.Κ 42100 Τρίκαλα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν σύμωνα και  με την υπ’ αριθμ. 423/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

α)βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β)βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

(Βεβαίωση απαλλαγής από τον ασφαλιστικό φορέα Ο.Α.Ε.Ε σε όσους επαγγελματίες εμφανίζουν ασφάλεια ΟΓΑ)

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω  δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4264/14 και την  υπαριθμ.πρωτ.113848/31-10-2016 Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  έως 11-01-2017.

 

Οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν,μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους μετά από μοριοδότηση βάση κριτηρίων σύμφωνα με την απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02-07-2014(ΦΕΚ 1806/02-07-2014 τεύχος Β΄)

 

Πληροφορίες: Βλάχος  Σωτηριος

Τηλ. 2431353517