Δήμος Τρικκαίων

Ανάρτηση δασικών χαρτών και προθεσμίες για υποβολή αντιρρήσεων

27 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

 

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί πως, με βάση έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών
Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», και στη διαδρομή, https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/lnfoF1 Paae.aspx, ο Δασικός Χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της
ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/C8tizenWebApp/lnfoDasika Paae.aspx. με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  εκατόν πέντε (105) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή, και λήξης η 18Π Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.

Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής

των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:

– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

– το Ελληνικό Δημόσιο

– οι οικείοι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,

εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:

– κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή O.T.A.

– Περιβαλλοντική Οργάνωση

– άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των
οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι
ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.

Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων. στην ΠΕ Τρικάλων θα λειτουργήσουν Σημεία Υποστήριξης της
Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), τα οποία βρίσκονται:

  1. ΣΥΑΔΧ Τρικάλων, με έδρα το γραφείο 301 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
    Βασιλείου Τσιτσάνη 31, (3ος όροφος)

42132, ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 24310 46301

FAX: 2431046353

e-mail: [email protected]

  1. ΣΥΑΔΧ Τρικάλων, με έδρα το γραφείο 301 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
    Βασιλείου Τσιτσάνη 31, (3ος όροφος)

42132, ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 24310 46301

FAX: 2431046353

e-mail: [email protected]

  1. ΣΥΑΔΧ Καλαμπάκας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Καλαμπάκας
    Ομογενών Αμερικής 1,

42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 24320 22690

FAX: 2432075970

e-mail: [email protected]

Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Εκτός των προαναφερόμενων ΣΥΑΔΧ, πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για το
περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων θα δύναται να γίνεται επιπλέον στο Γραφείο Πληροφόρησης, με έδρα : Τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων (3ος όροφος), Κολοκοτρώνη 30, 42132, Τρίκαλα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2431043461 και 2431043462. Φαξ: 2431043469. Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.apdthest.gov.gr
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, www.trikalacity.gr

 

Από το γραφείο Τύπου

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ