Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

17 Μαρτίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2431063234
Τρίκαλα, 17/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 11770

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

1. PROTYPO_ERGON_KATO_TON_ORION

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 29 9

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5.ΕΣΥ_ 4412

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

8. ΤΕΥΔ_v1 0

9. ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ