Δήμος Τρικκαίων

Απαγορεύεται εις τους μαθητάς…

4 Μαΐου 2018

Εκτός από τη λογοκρισία, ένα άλλο μέλημα της δικτατορίας, ήταν να επιβάλει «σιδερένιο» έλεγχο μέσω δοτών ή εγκάθετων διοικήσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τις διώξεις «μιασμάτων» (φιλελευθέρων και αριστερών) από την εκπαίδευση και από άλλους θεσμούς, «μη νομιμοφρόνων» και υπόπτων για «αντεθνική» δράση λειτουργών βάζοντας στον γύψο την εκπαίδευση. Παράλληλα, «αναδιοργάνωσε» την εκπαίδευση με τον αναγκαστικό νόμο 129/67 και τον νόμο 651/70, τα οποία ήταν και τα δύο βασικά διατάγματα, με τα οποία πορεύτηκε η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της επταετίας.

«Απαγορεύεται το θαμίζειν εις κέντρα κακόφημα, το συσφαιρίζειν, και βωμολοχεύεσθαι μετά πολιτών…». Απαγορεύεται ακόμη και το… «συνομπρελίζεσθαι», στα προαύλια, ανεξαρτήτως καιρού, όπως ανέφερε εσωτερικός κανονισμός των παιδαγωγικών ακαδημιών… Μερικές από τις φαιδρές διαταγές της χούντας που άφησαν εποχή!

Έτσι, όπως σε όλη την Ελλάδα, και στα Τρίκαλα η Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως με εγκύκλιο της στα υπ’ αυτήν σχολεία παραγγέλλει τα κατωτέρω:

Απαγορεύεται εις τους μαθητάς:

1) Να συχνάζουν στα σφαιριστήρια, καφενεία κλπ κέντρα. Σε περίπτωσιν λήψεως γεύματος ή αναψυκτικού (γλυκίσματος ή λεμονάδας και γενικώς ποτού μη οινοπνευματούχου) η παραμονή των εις το κατάστημα τούτο να είναι σύντομος και η στάση σεμνή.

2) Να μην παρακολουθούν έργα κινηματογράφου, ιδίως δε έργα ακατάλληλα τα οποία επιδρούν ολεθρίως εις το ήθος αυτών. Παρακολούθηση υπό μαθητών κινηματογραφικού έργου θα πραγματοποιείται κατόπιν εγκρίσεως του σχολείου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατά τας υποδείξεις των καθηγητών.

3) Να εμφανίζονται εκτός του σχολείου ακόσμως και να συμπεριφέρονται εν τη κοινωνία απρεπώς. Η εμφάνιση των μαθητριών εν τη κοινωνία θα είναι καθ’ όλα σεμνή, ευπρεπής, και απλή και ουχί περίεργος και εξεζητημένη, πάσα τοιαύτη εμφάνιση μαθητού συνεπάγεται επιβολήν κυρώσεων.

4) Να οργανώνονται συγκεντρώσεις διασκεδάσεων (πάρτυ) και δη νυκτερινές.

5) Να καταλαμβάνουν εις τα λεωφορεία τας θέσεις καθημένων καθ’ ην στιγμή εντός αυτών ταξιδεύουν πρόσωπα, προς τα όποια πας τις ιδία δε ο νέος και ο μαθητής, υποχρεούται εκ σεβασμού να παραχωρεί την θέση του.

6) Μαθηταί και μαθήτριαι καταγγελλόμεναι ή συλλαμβανόμεναι να περιφέρονται εις διάφορα σημεία της πόλεως εις ώρας λειτουργίας του σχολείου απουσιάζοντες των μαθημάτων θα τιμωρούνται αυστηρώς.

7) Η συμπεριφορά και εμφάνιση μαθητών και μαθητριών να είναι άψογος, τιμώσα αυτούς, την οικογένεια των, την μαθητικήν των ιδιότητα και το σχολείον των.

8) Ο εκκλησιασμός πρέπει να γίνεται κατά Κυριακήν.

Σ.Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ